Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2013

slowwmotion
6894 ac09
Reposted frommylover mylover
slowwmotion
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
slowwmotion
6709 c0f1
Reposted fromSoulScream SoulScream
slowwmotion
6710 81cb
/ o taaaaak
Reposted fromwhatu whatu
slowwmotion
6735 a0f4
Reposted fromseaweed seaweed
slowwmotion
6737 6b71
Reposted fromseaweed seaweed
slowwmotion
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
slowwmotion
6739 a9a9
Reposted fromnebthat nebthat
slowwmotion
6746 aa28
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja
slowwmotion
6752 67c2
Reposted frompannakojot pannakojot
slowwmotion
6763 373e
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja
slowwmotion
Stąpamy we dwoje po niepewnym gruncie.
Kiedy myślę, że cię kocham,
kiedy czuję, że cię chcę.
— Pidżama Porno
Reposted fromteberlash teberlash
slowwmotion
6775 2cc4
Reposted fromcountingme countingme
slowwmotion
6789 8a27
todays feelings ♥
slowwmotion
6800 d24b
mad colours 
Reposted frompotpants420 potpants420
slowwmotion
6820 2d6a
Reposted fromletmeget letmeget
slowwmotion
6830 5553
can't wait
Reposted fromchained chained
slowwmotion
6833 3a3c
Reposted fromangelene13 angelene13
slowwmotion
6849 fb00
na długo przed tym zanim mogłem wielbić ciebie całą, wielbiłem te przebłyski ciała które udało mi się zobaczyć / Sarah Kane - łaknąć
Reposted fromwhatu whatu
slowwmotion
Znowu czuję Twój zapach na ustach, gdy patrzę jej w oczy,
choć to kolejna z nocy, kiedy nie ma Cię obok...
— Miuosh
Reposted fromaloneagain aloneagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl